Nadace sestry Akvinely

Sestra Akvinela

Základním posláním této nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny, a to zejména poskytováním nadačních příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní.


Slabí mají velký problém nalézt své místo ve společnosti. Obraz ideálního člověka jako někoho silného a schopného odstavuje staré, nemocné a méně schopné…. ti, které z normálního života společnosti vylučujeme, tedy lidé s postižením, nám mohou dát hluboké lekce. Pokud je přijmeme, našemu životu prospějí a celému světu budou nesmírným přínosem.

Jean Vanier „Cesta k lidství“


Cokoli jste (ne)udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste (ne)udělali.

(srov. Mt 25,40.45)